RAČUNOVODSKE STORITVE

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 • računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov,
 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški ,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun zamudnih obresti, izpis opominov,
 • izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov),
 • izdelava davčne bilance,
 • periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja,
 • poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije),
 • vodenje blagajne
 • statistika finančnih računov,
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • računovodske analize poslovanja,
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • druge računovodske storitve in svetovalne storitve na željo stranke.